"Člen investiční skupiny se smyslem pro obchod."
Investor Login

Investice do private equity

s PE&VC Partners Group

Nabízíme efektivní součinnost firem v našem portfoliu a navýšení jejich výkonnosti.

Výklad k pojmu

Private Equity

Private equity typicky sdružuje investory (neveřejně - instituce, banky, soukromé prostředky) za účelem akvizice (vesměs) 100% podílu na společnosti s cílem získat plnou kontrolu. Cílová společnost může být fungujícím podnikem, jehož pořízení zapadá do investiční strategie fondu PE a za pomocí synergií či horizontální nebo vertikální integrace zvýší výkonnost ekonomické skupiny. Dalším možným cílem mohou být společnosti s potřebou restrukturalizace, následným zefektivněním strategie a řízení dochází k realizaci vyšších výnosů. 

Venture Capital

Venture kapitál spočívá ve sdružování investorů za účelem akvizice části podílu společně s dalším subjektem, který dává předmětu investice přidanou hodnotu. Typicky se jedná o podíl 50:50 u start-upů, kdy VC fond poskytuje potřebné prostředky pro rozvoj a původní vlastníci start-upu dávají své know-how. Narozdíl od PE dochází u venture kapitálových investic k zaměření investiční strategie na technologické společnosti (SW, pharma, bio, nano etc.). Ve fondu bývá vždy kumulováno větší množství projektů za účelem rozmělnění rizika. 

Role investora
v private equity fondech

a jak lze vstoupit do FKI?

Vstup kvalifikovaného investora do fondu je podmíněn podpisem investiční smlouvy, která udává maximální částku budoucí investice.

Správce fondu během investičního období postupně čerpá finanční prostředky od investora až do částky, která byla ve smlouvě domluvena.

Nad rámec obvyklé distribuce během investičního období se po uplynutí sjednané doby fond otevře a investoři jej opustí odprodejem vlastněných akcií.

Proč je private equity lepší rozhodnutí než vstup na akciový trh?

  • Investice tipu private equity nejsou závislé na nestabilním akciovém trhu >>> pro diverzifikované portfolio investic jsou vhodnější k rozložení a pokrytí rizika. 
  • V případě investic do private equity nejsou tolik podstatné čtvrtletní výsledky >>> soustředí se na dlouhodobou vizi a nalezení udržitelné strategie pokrytí rizika. 
  • Pro investory private equity je žádoucí se aktivně podílet na správě svého majetku >>> zkušený investor má svou investici plně pod kontrolou a ovlivňuje její rizika. 

Známé pojmy

ve světě Private Equity a Venture Capital

Jaké jsou rozdíly mezi fondy typu PrivateEquity a Venture Capital?

Na tuto otázku neexistuje jediná jednoduchá odpověď. Termín private equity je totiž vykládán různými způsoby. Velký rozdíl činí například umístění, Evropa a Amerika tyto pojmy vnímá poněkud rozdílně. 

Obecně lze říci, že pod termín private equity je možné zařadit veškeré investice soukromého kapitálu do společností, které nejsou veřejně obchodovatelné. V užším pojetí tento termín vnímáme jako investice do zralých firem s doložitelnou historií.

Při investici typu ventrue capital pak mluvíme o investicích do mladých společností. Většinou se jedná o firmy, které potřebují kapitál pro rozvoj a další vývoj.

Při těchto investicích je tedy přirozeně velký rozdíl především v jejich rizikovosti i výnosnosti.

Private equity je bezpečnější a umírněnější forma investice. Historie firmy dokládá její potenciál i představu o budoucím vývoji. Začínající společnosti jsou méně předvídatelné, a proto jsou i vysoce rizikové. To se samozřejmě odráží na očekávaném výnosu, který je u mladých společností zpravidla mnohem vyšší.

Společnosti se často soustředí na jeden typ investice a nazývají se pak obecně Privateequity fondy nebo fondy Venture capital. Lehce je tedy lze na první pohled odlišit.

Tyto společnosti vždy nejprve musely obstarat dostatečný kapitál do správy fondu.

Fondy většinou čerpají prostředky z několika zdrojů najednou. Proto je jejich správa privateequity společnostmi poměrně institucionalizovaná.

Fond má jasně stanovenou strategii v otázce investic - je přesně daná jejich oblast působení, strategie i investiční horizont.

Investory v oblasti privateequity a venture capital fondů jsou nejčastěji státní instituce, penzijní fondy, fondy fondů, banky a familyoffices. Obvyklá délka držení investice je většinou podobná a pohybuje se mezi 3 a 10 lety.

Není nijak neobvyklé, že se fondy orientují na investice v jediném určitém oboru. Pak totiž mohou využívat již nabytých zkušeností i navázaných obchodních vztahů.

Za méně přitažlivé investiční příležitosti se pokládají společnosti, které fungují na modelu závislém na příjmech souvisejících se státním rozpočtem. Poněkud rizikové pak mohou být společnosti, které jsou citlivé na změnu legislativy. Oborů jako je hazard či zbrojní průmysl se pak většina fondů zásadně neúčastní.

Příklady investic private equity a venture capital

Jednou z obvyklých podob investice private equity fondu je investice do společnosti, která má ve svém oboru dominantní postavení a připravuje se její rozvoj na trhy v okolních zemích. Také se často investuje do společností, které potřebují vyšší částky pro svůj další rozvoj. Když vše funguje podle očekávání, obě tyto situace vedou k ziskům a tedy i ke zhodnocení investice. V otázce investic venture capital se zase často setkáváme s financováním obchodních aktivit za účelem rozšíření služeb či produktů na širší trh. Investice se také často využívají na financování pracovního kapitálu v případě, že firma rychle roste a poptávka po jejích službách je neúměrná jejím možnostem.

Rozdíl mezi investicí venture capital a private equity je velmi patrný také v nárocích na procenta podílu vlastnictví společnosti.

Malé firmy, které financují venture capital fondy, většinou velmi závisí na svém vlastníkovi, který zajišťuje jejich chod. Profesionální management často zatím chybí. Proto investoři venture capital většinou nevyžadují většinový podíl společnosti.

Naproti tomu investoři privateequity na většinovém podílu často trvají. Chtějí rozhodovat o důležitých událostech a eliminovat rizika spojená s exitem ze společnosti. Při investici do fungujících firem se investoři obvykle mohou spolehnout na stávající management, který ve firmě zůstává i po případném odchodu vlastníka.

I.Jaké jsou rozdíly mezi fondy typu PrivateEquity a Venture Capital?

Jaké jsou rozdíly mezi fondy typu PrivateEquity a Venture Capital?

Na tuto otázku neexistuje jediná jednoduchá odpověď. Termín private equity je totiž vykládán různými způsoby. Velký rozdíl činí například umístění, Evropa a Amerika tyto pojmy vnímá poněkud rozdílně. 

Obecně lze říci, že pod termín private equity je možné zařadit veškeré investice soukromého kapitálu do společností, které nejsou veřejně obchodovatelné. V užším pojetí tento termín vnímáme jako investice do zralých firem s doložitelnou historií.

Při investici typu ventrue capital pak mluvíme o investicích do mladých společností. Většinou se jedná o firmy, které potřebují kapitál pro rozvoj a další vývoj.

II.Rozdíl v rizicích i výnosech

Při těchto investicích je tedy přirozeně velký rozdíl především v jejich rizikovosti i výnosnosti.

Private equity je bezpečnější a umírněnější forma investice. Historie firmy dokládá její potenciál i představu o budoucím vývoji. Začínající společnosti jsou méně předvídatelné, a proto jsou i vysoce rizikové. To se samozřejmě odráží na očekávaném výnosu, který je u mladých společností zpravidla mnohem vyšší.

Společnosti se často soustředí na jeden typ investice a nazývají se pak obecně Privateequity fondy nebo fondy Venture capital. Lehce je tedy lze na první pohled odlišit.

Tyto společnosti vždy nejprve musely obstarat dostatečný kapitál do správy fondu.

III.Investoři fondů private equity a venture capitalInvestoři fond private equity a venture capital

Fondy většinou čerpají prostředky z několika zdrojů najednou. Proto je jejich správa privateequity společnostmi poměrně institucionalizovaná.

Fond má jasně stanovenou strategii v otázce investic - je přesně daná jejich oblast působení, strategie i investiční horizont.

Investory v oblasti privateequity a venture capital fondů jsou nejčastěji státní instituce, penzijní fondy, fondy fondů, banky a familyoffices. Obvyklá délka držení investice je většinou podobná a pohybuje se mezi 3 a 10 lety.

Není nijak neobvyklé, že se fondy orientují na investice v jediném určitém oboru. Pak totiž mohou využívat již nabytých zkušeností i navázaných obchodních vztahů.

Za méně přitažlivé investiční příležitosti se pokládají společnosti, které fungují na modelu závislém na příjmech souvisejících se státním rozpočtem. Poněkud rizikové pak mohou být společnosti, které jsou citlivé na změnu legislativy. Oborů jako je hazard či zbrojní průmysl se pak většina fondů zásadně neúčastní.

IV.Příklady investic private equity a venture capital 

Příklady investic private equity a venture capital

Jednou z obvyklých podob investice private equity fondu je investice do společnosti, která má ve svém oboru dominantní postavení a připravuje se její rozvoj na trhy v okolních zemích. Také se často investuje do společností, které potřebují vyšší částky pro svůj další rozvoj. Když vše funguje podle očekávání, obě tyto situace vedou k ziskům a tedy i ke zhodnocení investice. V otázce investic venture capital se zase často setkáváme s financováním obchodních aktivit za účelem rozšíření služeb či produktů na širší trh. Investice se také často využívají na financování pracovního kapitálu v případě, že firma rychle roste a poptávka po jejích službách je neúměrná jejím možnostem.

V.Rozdílný přístup k vlastnictví společnosti 

Rozdíl mezi investicí venture capital a private equity je velmi patrný také v nárocích na procenta podílu vlastnictví společnosti.

Malé firmy, které financují venture capital fondy, většinou velmi závisí na svém vlastníkovi, který zajišťuje jejich chod. Profesionální management často zatím chybí. Proto investoři venture capital většinou nevyžadují většinový podíl společnosti.

Naproti tomu investoři privateequity na většinovém podílu často trvají. Chtějí rozhodovat o důležitých událostech a eliminovat rizika spojená s exitem ze společnosti. Při investici do fungujících firem se investoři obvykle mohou spolehnout na stávající management, který ve firmě zůstává i po případném odchodu vlastníka.